Onsite Workshops

PYTHON & BIOPYTHON
PYTHON & BIOPYTHON
Dates : 7 - 9 October, 2023
KL | BIOINFO, DOCKING, SIM
KL | BIOINFO, DOCKING, SIM
Dates : 16 - 18 October, 2023
SINGAPORE NGS DATA ANALYSIS
SINGAPORE NGS DATA ANALYSIS
Dates : 29 - 30 November, 2023